Tencent เพิ่มเงินลงทุนให้กับ Maoyan

Maoyan บริษัทที่ให้บริการจำหน่ายบัตรภาพยนตร์ในประเทศจีน ได้รับเงินเพิ่มทุนจากบริษัท Tencent มากกว่า 1 พันล้านหยวน อันเนื่องมาจากการรวมตัวของบริษัท Beijing Weiyying Technology เข้ากับทาง Maoyan ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัท Tencent เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 100%

การรวมตัวกันและการเพิ่มทุนครั้งนี้ จึงมีผลทำให้ Tencent ใหญ่ขึ้นไปอีกก้าว และการแข่งขันระหว่าง Tencent และ Alibaba จึงดูเข้มข้นไปอีกขั้น เพราะแต่ละบริษัทก็พยายามขยายบริการและกิจการให้ครอบคลุมการให้บริการพื้นฐานต่างๆภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง