รู้จักฟีเจอร์ใหม่ 360° Heatmaps ของ YouTube

360° Heatmaps เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ YouTube ทำขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเก็บสถิติข้อมูลการดูเนื้อหาวีดีโอ 360 องศา และ VR ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิต Content ด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยจะช่วยเก็บข้อมูลว่าผู้ใช้หมุนเลือกดูส่วนไหนของวิดีโอมากที่สุด เพื่อให้นำไปปรับใช้งานต่อไป

ทั้งนี้ YouTube ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติจากการศึกษาวิดีโอ 360 องศาบนแพลตฟอร์ม พบว่า

  • 75% ของการดูวิดีโอ 360 องศา จะหยุดออยู่ที่มุม 90 องศา ซึ่งเป็นมุมด้านตรงหน้าพอดี
  • มีเพียง 20% ที่ดูวิดีโอโดยหมุนอ้อมไปดูถึงด้านหลัง

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ YouTube แนะนำว่าผู้ผลิต Content ต้องทำวิดีโอเพื่อดึงดูดหรือชักชวนให้ผู้ชมหมุนกล้องไปดูมุมอื่นๆด้วย