Uber ขาย Uber Eats ในอินเดียให้ Zomato

Uber ได้ประกาศว่าขาย Uber Eats ธุรกิจส่งอาหารในอินเดียให้ Zomato ซึ่งเป็นคู่แข่งแล้ว แต่ว่าก็เป็นการขายที่ไม่ธรรมดา เพราะเป็นการขายแบบแลกเปลี่ยนหุ้น โดย Uber จะเขามาถือหุ้น Zomato 9.99% แทน ผลจากการขายก็คือทำให้ Uber Eats ในอินเดียจะหยุดให้บริการทันที โดยร้านอาหารและผู้ใช้งานในระบบจะเข้าไปอยูใน Zomato แทน